www.boonsin.co.th
 
NAME : naitamweb
ID : 0129364478
กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน
   
คุณ login เข้ามาวันที่
31/10/56 เวลา 11 : 32 น.
กำหนดส่งของของคุณคือ
วันอังคารที่ 01/11/56 เวลา 16 : 00 น.
กรุณายืนการสั่งซื่อก่อนวัน
อังคารที่ 01/11/56 เวลา 24 : 00 น.
   
 
   
ที่ สินค้า รูป ปริมาณหน่วยใหญ่ ราคา/หน่วย ปริมาณหน่วยย่อย ราคา/หน่วย เป็นเงิน
1 AERIUS 5MG 10'S   หมดสต๊อก    
2 AERIUS 5MG 10'S      
3 AERIUS 5MG 10'S   สินค้ามีน้อยกว่าที่คุณสั่ง    
4 AERIUS 5MG 10'S      
5 AERIUS 5MG 10'S      
6 AERIUS 5MG 10'S      
7 AERIUS 5MG 10'S      
8 AERIUS 5MG 10'S      
9 AERIUS 5MG 10'S      
10 AERIUS 5MG 10'S      
11 AERIUS 5MG 10'S      
12 AERIUS 5MG 10'S      
13 AERIUS 5MG 10'S      
14 AERIUS 5MG 10'S      
15 AERIUS 5MG 10'S      
16 AERIUS 5MG 10'S      
17 AERIUS 5MG 10'S      
18 AERIUS 5MG 10'S      
19 AERIUS 5MG 10'S      
20 AERIUS 5MG 10'S      
21 AERIUS 5MG 10'S      
22 AERIUS 5MG 10'S      
23 AERIUS 5MG 10'S      
24 AERIUS 5MG 10'S      
25 AERIUS 5MG 10'S      
26 AERIUS 5MG 10'S      
27 AERIUS 5MG 10'S      
28 AERIUS 5MG 10'S      
29 AERIUS 5MG 10'S      
30 AERIUS 5MG 10'S      
 
รายการสินค้าทั้งหมดของคุณ    (15)  รายการ
ราคารวม    5,000.00 บาท
 
หมายเหตุ :