www.boonsin.co.th
 
NAME : naitamweb
ID : 0129364478
กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน
   
คุณ login เข้ามาวันที่
31/10/56 เวลา 11 : 32 น.
กำหนดส่งของของคุณคือ
วันอังคารที่ 01/11/56 เวลา 16 : 00 น.
กรุณายืนการสั่งซื่อก่อนวัน
อังคารที่ 01/11/56 เวลา 24 : 00 น.
   
 
 
ที่ สินค้า รูป ปริมาณหน่วยใหญ่ ราคา/หน่วย ปริมาณหน่วยย่อย ราคา/หน่วย เป็นเงิน
1 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
2 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
3 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
4 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
5 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
6 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
7 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
8 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
9 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
10 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
11 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
12 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
13 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
14 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
15 AERIUS 5MG 10'S 1 BOX        
รายการสินค้าทั้งหมดของคุณ    (15)  รายการ
ราคารวม    5,000.00 บาท
 
หมายเหตุ :